atum荧光蛋白

 

 

atum荧光蛋白-概述

ATUM的合成非水母荧光蛋白旨在被用作可以使用侧翼BSAI限制性位点被容易地切出,并克隆到选择的任何其他表达载体不同荧光蛋白的编码序列(基因)的来源。这些载体还可用作表达载体(T5启动子)或用作阳性对照,并允许监测诱导型蛋白表达。

订购荧光蛋白

名称 进出口 数据表 添加到购物车

荧光套装(14种蛋白质)

  各种

 

大肠杆菌 

CindyLouCFP

  400/495

 

大肠杆菌 

冰霜CFP

  400/495

 

大肠杆菌 

PartridgeCFP

  395/500

 

哺乳动物 

SnowCFP

  400/495

 

哺乳动物 

闪烁CFP

  400/495

 

大肠杆菌 

哺乳动物 

炸鱼

  520/540

 

大肠杆菌 

克林格

  520/542

 

大肠杆菌 

酵母 

马利

  520/535

 

大肠杆菌 

酵母 

MatchYFP

  520/542

 

哺乳动物 

雪人YFP

  518/546

 

 

彗星GFP

  395/515

 

哺乳动物 

抗体 

DasherGFP

  505/525

 

大肠杆菌 

哺乳动物 

酵母 

HollyGFP

  500/515

 

大肠杆菌 

常春藤GFP

  500/510

 

大肠杆菌 

SimeonOFP

  550/563

 

酵母 

TinyTimOFP

  550/563

 

酵母 

育空OFP

  550/563

 

大肠杆菌 

哺乳动物 

卡宴

  554/590

 

大肠杆菌 

哺乳动物 

酵母 

弗雷斯诺

  553/592

 

大肠杆菌 

哺乳动物 

酵母 

瓜吉洛RFP

  554/584

 

大肠杆菌 

辣椒粉RFP

  554/590

 

大肠杆菌 

哺乳动物 

桑塔卡RFP

  558/603

 

大肠杆菌 

哺乳动物 

塞拉诺RFP

  554/590

 

大肠杆菌 

哺乳动物 

酵母 

鲁道夫

  553/570

 

大肠杆菌 

哺乳动物 

酵母 

EiraCFP(BioBricks)

  398/498

 

大肠杆菌 

BlazeYFP(BioBricks)

  515/534

 

大肠杆菌 

JuniperGFP(BioBricks)

  508/521

 

大肠杆菌 

TannenRFP(BioBricks)

  550/565